Касъм-Жомарт Токаев очерта най-важните аспекти на по-нататъшното развитие на страната на съвместно заседание на палатите на местния парламент.

На 2 септември 2019 г. на съвместно заседание на палатите на Парламента на Република Казахстан президентът на страната Касъм-Жомарт Токаев излезе с обръщение към народа на Казахстан. Основната тема на обръщението е „Конструктивен обществен диалог - основата на стабилността и просперитета на Казахстан“.

Президентът К. Токаев очерта най-важните аспекти на по-нататъшното развитие на страната по отношение на политическата трансформация, осигуряването на правата и сигурността на гражданите, развитата и приобщаваща икономика, решаването на социални въпроси и развитие на регионите.

Президентът К. Токаев заяви, че политическата трансформация в Казахстан ще продължи постепенно, като се отчитат интересите на държавата и хората.

Той отбеляза, че е необходимо да се поддържа и укрепва гражданското общество, обществото да се включва в обсъждането на най-належащите общонационални задачи, с цел тяхното решаване.

Държавният глава също подчерта, че ключовият фактор за гарантиране правата и сигурността на гражданите е реформиране на съдебната и правоохранителната система. В тази връзка президентът даде съответни указания на парламента и правителството за адаптиране на наказателното и административното законодателство, за да се засили защитата на правата на гражданите.

Като част от една от мерките за развитие на икономиката на страната, президентът заръча да се намали броя на държавните компании. В областта на бизнеса, на правителството е възложено да разработи законодателна рамка за освобождаване на микро- и малките фирми от плащането на данък върху дохода за период от 3 години. В същото време от януари 2020 г. ще влезе в сила решение за тригодишна забрана за проверки на микро- и малките стопански субекти. Освен това, президентът нареди да се отделят допълнителни 250 милиарда тенге (около 1,4 милиарда лева) в следващите 3 години за програмата за развитие на бизнеса. Изразявайки подкрепа за националния бизнес на международните пазари, президентът заръча да се повиши ефективността на държавната подкрепа за експортните фирми.

Подкрепата за институцията на семейството и детството, създаването на приобщаващо общество се превърна в специална тема на обръщението. Проблемите на здравеопазването също бяха отразени в изявлението на президента. Според К. Токаев държавата поддържа гарантиран обем от безплатна медицинска помощ. През следващите 3 години за финансирането на здравеопазването ще бъдат заделени над 2,8 трилиона тенге (около 13 милиарда лева).

В областта на регионалното развитие К. Токаев възложи на отговорните държавни органи да повишат ефективността на местните власти, да реформират системата на междубюджетните отношения и да развиват инфраструктурата на регионите. Общо за тези цели са отпуснати 1,2 трилиона тенге (около 5,5 милиарда лева).

Като цяло на правителството е заръчено да повиши ефективността на своята работа, а казахстанците, по думите на президента, очакват конкретни резултати от работата на правителството.

Пълният текст на обръщението на президента може да бъде намерен на официалния уебсайт на посолството на Казахстан в България www.mfa.gov.kz/bg/sofia.

новина тип: