Слово на Касъм-Жомарт Токаев на официалната церемония по встъпване в длъжност на новоизбрания Президент на Република Казахстан

Многоуважаеми Елбаси*!

Уважаеми съотечественици!

Позволете ми преди всичко да изразя дълбоката си благодарност на народа на Казахстан за подкрепата по време на предизборната надпревара и за оказаното ми доверие.

Изборите бяха демократични, а предизборната надпревара – честна и прозрачна.

Участваха представители на всички политически сили. Това беше честно състезание между политически програми.

Казват, че “изборите са съревнование между мненията на участниците".

Такова сравнение е наистина справедливо.

В тази толкова важна политическа надпревара победиха мъдростта и разумността на нашия народ.

Ето защо това е победа за целия ни народ!

Заедно избрахме по-нататъшния път за развитие на страната си.

На 9 юни казахстанците гласуваха за светлото си бъдеще. За нас е важно мнението на всекиго.

Тъй като благополучието и разбирателството са главното достояние на народа ни. Наш общ дълг е да пазим тези ценности като зеницата на окото си.

Ето защо, в качеството си на президент, бих искал да кажа на народа следното:

Главната ми задача е защитата на правата на всеки казахстански гражданин. Няма да допусна разделение заради политически или други разногласия!

В работата си непременно ще имам предвид конструктивните предложения и инициативи, постъпващи от различни политически и обществени дейци.

Ще работим открито, прозрачно и честно.

Главната ни задача е да служим на народа честно и в съответствие със законите.

Имаме само една Родина!

Съдбата ни е обща!

Заедно ще работим за благото на народа ни!

Трябва да признаем, че на тези изори гражданите гласуваха в подкрепа на стратегическия курс на Елбаси!

Нурсултан Назарбаев създаде високо ценен в цял свят модел за развитие, а светло-синьото знаме на Казахстан се вее навред по света.

* Елбаси в превод от казахски език означава лидер на нацията

През последните дни на мое име се получават множество заръки и искания от нашите граждани.

В тях те изразяват едно общо желание – да следваме пътя и стратегията на Елбаси и да ги укрепваме.

И такива искания на народа наистина са напълно основателни.

Напредъкът на днешния модерен Казахстан е заслуга преди всичко на Елбаси.

Той е основателят на казахстанската държава – държавник от глобален мащаб, чието име ще остане завинагив световната история.

Наш общ дълг е да тачим и помним огромния принос на Елбаси за нашия народ и международното общност.

Скъпи съотечественици!

По време на предизборната кампания посетих повечето райони на страната.

Политическата ми платформа откликва на основните искания на нашите граждани.

Първо: усилията ми ще бъдат насочени преди всичко към изпълнение на Третата модернизация на Казахстан, към осъществяването на Петте институционални реформи и останалите жизненоважни стратегически документи на държавата ни. С други думи, ще работя за реализирането на Стратегията на Елбаси.

Необходими са нови подходи и нови решения,за да може страната ни да достигне ново равнище на устойчиво развитие. Те ще бъдат обнародвани много скоро.

Второ: смятам да се заема с конкретното решаване на най-наболелите социални проблеми, за да се подпомогнат най-нуждаещите се.

Възлагам на правителството да подготви мерки за постигане на осезаеми резултати в тази област. Необходимо е сериозно да се осъвремени социалната ни политика. Тя трябва систематично да се реформира.

Трето: ще подкрепям казахстанските предприемачи, ще привличам и защитавам инвестициите, ще стимулирам деловата активност, ще съдействам за изграждане на по-широка средна класа.

Четвърто: целта ми е да осигуря единство на обществото и да защитавам правата на всеки отделен гражданин.

И накрая най-главното: винаги и навсякъде ще отстоявам националните интереси на Казахстан.

В наши дни светът навлиза в ера на стремителни промени.

Променят се технологиите, икономиката и общественото устройство. Променя се мирогледът на хората, особено на младежта.

Казахстан е изправен пред нови предизвикателства и заплахи. Години наред, покрай ангажираността си в международната политика, долавях настъпването на новата епоха.

Търговските войни, напрежението в международните отношения, разпадането на дотогавашните механизми за сигурност, нарастващият брой на регионалните конфликти – всичко това се превърна в нова геополитическа реалност.

В предстоящите няколко години ще се реши основният въпрос на нашето съвремие: кои страни ще съумеят да се впишат в напредъка, а кои ще отпаднат от световното развитие.

Икономическият, общественият и политическият напредък са единственият ни правилен отговор на съвременните предизвикателства.

Отворени сме към света, стремим се към най-добрите постижения, към авангардните технологии. Градивни промени за благото на хората– ето моето виждане за напредък.

При това властите са длъжни да се вслушват в исканията на хората, да решават проблемите на място, редовно да се отчитат пред гражданите.

Дела, а не обещания! Ето правилото, към което трябва да се придържат всички членове на правителството и акимите.

За мен като Президент най-важни са не обобщените данни за икономическото развитие, а реалното благосъстояние на всички наши граждани.

Ето защо становището на мнозинството от населението ни задължително ще се има предвид при вземане на решения по стратегически въпроси.

Ето каква е формулата ни за държавната власт: силен, оправомощен президент – влиятелен, дееспособен парламент – отговорно пред народа правителство.

Такава политическа система най-всеобхватно отговаря на нуждите на държавата ни в сложната геополитическа реалност и спомага за изпълнението на стратегическите задачи, пред които сме изправени.

Същевременно ще продължи процесът на политическо преобразуване на обществото.

Политическата надстройка трябва да съответства на коренните икономически преобразования, защото в противен случай реформите могат да забуксуват.

Световният опит е най-убедителният пример за това.

В системата на държавното управление следва да се приемат единствено достойни, образовани служители въз основа на меритокрацията. Не бива да има друг принцип за кадрови подбор.

Като цяло ни предстои да повишим отговорността на властта пред народа. Особено внимание ще се обръща на развитието на гражданското общество.

Скъпи съотечественици!

По време на предизборната си кампания, преди да се нагърбя с отговорната си задача, проведох широки консултации с народа.

На 13 май 2019 г. започна публичната акция “#BIRGE".

Основната ù цел беше да се установят най-важните задачи за развитието на страната.

Постъпиха разнообразни предложения от всички региони на Казахстан.

До момента са получени около 540 000 предложения и препоръки.

Изказвам сърдечна благодарност на всички, проявили активната си гражданска позиция, като се включиха в акцията “#BIRGE".

Сега вече ясно се откроиха реалните проблеми на обществото и ние знаем по какъв начин да ги решим.

Какво най-много вълнува хората днес?

Първо: гражданите искат справедливостта да възтържествува във всичко.

Настояват, като се почне от социалната политика, държавните органи честно да служат на народа.

Основният проблем, който безпокои хората, е спадът на доходите.

Дестабилизацията на международните финансови пазари и девалвацията на тенгето се отразиха отрицателно върху доходите на населението.

Над милион граждани бяха принудени да теглят кредити.

Ножицата между високите и ниските доходи е друг актуален проблем, който вълнува обществото ни.

Подобни явления, разбира се, се наблюдават в цял свят, но не бива да седим със скръстени ръце.

Ето защо за решаването на тези болезнени социално-икономически и политически проблеми е необходимо да се предприемат комплексни средносрочни мерки.

Сегашното тежко състояние на околната среда е още един въпрос, предизвикващ загриженост у мнозина.

Затова страната ни се нуждае от единна екологична политика.

Налага се разработване и приемане на нов екологичен кодекс, който ще стимулира създаването на система за опазване на околната среда.

Друг актуален проблем е осигуряването на питейна вода за населението.

Всеки дом и всяко семейство трябва да разполага с чиста питейна вода.

Важен проблем е и качеството на пътищата. Във връзка с това една от основните ни задачи е да се подобри състоянието на автомобилните пътища.

Една от мащабните задачи в реалните условия на XXI в. е цифровизацията.

Тя трябва да обхване всички области на живота ни – от предоставянето на публични услуги до създаването на нови отрасли в икономиката на бъдещето.

Развитието на страната, включително политическият ù напредък, е непосредствено свързано с цифровизацията.

Тя качествено ще промени същината на отношенията между държавата и обществото.

Ето защо трябва да бъде завършена подетата от Елбаси държавна програма “Дигитален Казахстан".

Нашите граждани са дълбоко загрижени за разгръщането на диалога между властта и обществото.

Той трябва да се гради върху признаване на плурализма на мненията. Различни мнения, но единна нация – такава е водещата насока.

Затова реших да основа Национален съвет за обществено доверие.

Той ще обхване представители на цялото общество, включително на младежта.

Първото заседание на Националния съвет за обществено доверие ще се проведе през август тази година.

Властта е задължена да изпълнява дадените на народа обещания. Това е основната ù мисия. Само така ще укрепне единството на нацията и стабилността в страната.

Ето защо ще се разработи План по всяка от темите с оглед на изпълнението на предизборната ми платформа.

В този документ ще залегнат най-добрите идеи и предложения на народа.

Необходимо е да се наблегне на следните съществени направления.

Първо направление

Повишаване доходите на населението.

Този проблем може да се реши единствено посредством постигане на устойчив и бърз икономически растеж.

Налага се преди всичко да осъзнаем важността на икономическия растеж в цялата ù дълбочина.

Той е необходим, за да могат гражданите да живеят, работят и възпитават децата си спокойно и заедно да се радват и гордеят с нашите постижения.

Много скоро на заседание на правителството в разширен състав ще набележим конкретните задачи за социално-икономическото развитие на страната.

Второ направление

Изкореняване на корупцията.

До 1 септември ще бъде разработен комплекс от реформи за максимално намаляване равнището на корупцията.

Корупцията е недъг, спъващ развитието на държавата, тя е явление, заплашващо взаимното доверие в обществото и сигурността на държавата.

Систематично и целенасочено ще се борим с корупцията.

Трето направление

Реформиране на съдебната и правоналагащата система.

Съдът е гарант за върховенството на закона. Затова съдиите трябва да отговарят на високите професионални и морални изисквания – това е голямата им задача.

Необходима е по-строга система за оценяване подбора на съдиите и кандидатите за тази длъжност.

Съдът трябва да стане висша инстанция на справедливостта.

Основната задача на правоналагащата система е да си извоюва доверието на народа.

Четвърто направление

Разкриване на нови работни места и осигуряване на достойно заплащане.

Справедливото разпределение на националния доход е въпрос със стратегическо значение.

Средствата от държавния бюджет следва да се разпределят преди всичко за цели, насочени към бъдещето.

Пето направление

Решаване на жилищните проблеми.

Особено внимание следва да се обърне на възможността различните категории граждани да се сдобият с достъпни жилища.

Предстои ни да разработим единна жилищна политика.

Правителството ще приеме конкретни мерки в тази насока.

Шесто направление

Справедлива социална политика.

Ще продължим да осъществяваме политиката за разгръщане на човешкия капитал.

Какво следва да се предприеме в тази област най-напред?

Подкрепа за всеобщо образование, осигуряване на качествени медицински услуги на цялото население.

Разработваме цяло направление във връзка с тези въпроси.

Ще приемем нови закони, повишаващи статута на учителите и лекарите, с които да се защитят правата им, ще създадем съответните условия за подобряване на материалното им положение.

Седмо направление

Нови насоки за развитие на регионите.

Нашият принцип е общоизвестен: силни региони – силен Казахстан.

Конкретните въпроси, които вълнуват казахстанците, трябва да се решават на местно равнище.

Ще укрепим системата на самоуправление в регионите – населението ще взема активно участие в решаването на натрупалите се регионални проблеми.

Осмо направление

Ценностите в програмата “Духовно възраждане" остават наш основен духовен ориентир.

Уважението към историята, предаността към Родината, стремежът към науката и знанието са прекрасни качества на нашия народ.

Те укрепват единството и съзидателната сила на народа, увеличават конкурентоспособността на страната.

Младежта е бъдещето на Казахстан.

Затова нека насочим тази програма към възпитанието на младото поколение.

Девето направление

Външна политика

Казахстан си завоюва огромен авторитет по света, утвърди се като миролюбива, открита страна, сигурен и отговорен партньор в международните отношения.

Ние ще продължим конструктивния, балансиран, многопосочен външнополитически курс.

Енергично ще лансираме и твърдо ще отстояваме националните ни интереси на световната арена.

Външнополитическата дейност на страната ще носи конкретни ползи както на държавата, така и на националния бизнес и и на всеки гражданин.

Десето направление

Искам специално да се обърна към младото поколение.

Предстои ви да изиграете решаваща роля в развитието на Казахстан, да се превърнете в движеща сила на прогреса.

Елбаси обяви 2019 г. за “Година на младежта". Изпълнява се специалният проект “Младежта – опора на страната".

Осъществяваме програмата за разгръщане на младежки бизнес инициативи “Млад предприемач", ще подкрепяме новооткритите младежки фирми. Ще внедрим програми за осигуряване на работа за младежи.

Моята задача е да създадем всички условия, за да осъществите най-голямата си мечта, постигнете целите си и да се превърнете в пример за личен успех.

При президента ще бъде създаден кадрови резерв, за да се подпомага израстването на талантливи младите ръководители на всички държавни равнища.

Нашата младеж е целеустремена, трудолюбива, съзидателна, затова бъдещето на Казахстан е в сигурни ръце.

Скъпи съотечественици!

Предстои ни мащабна общонационална задача.

Целта ни е ясна, пътят пред нас е открит!

Казахстан се превърна в страна на нови възможности и перспективи.

Младежите и бъдещите поколения ще жънат плодовете на тези възможности.

Нашата нация тачи традициите на предците, като едновременно се стреми към най-добрите световни постижения.

На това се крепи нашата сила.

Заедно ще се справим с всички предстоящи предизвикателства.

Заедно ще полагаме усилия за изграждането на силен и процъфтяващ Казахстан.

Мой дълг пред народа е да удържа на клетвата си, да изпълня обещанията си.

Кълна се в името на светлото бъдеще на Казахстан да се трудя неуморно за народа, без да пестя силите си.

Желая на всички Ви здраве и благополучие.

Да живее нашата свещена Родина – Република Казахстан!

новина тип: